Auditors Interns Ambientals
(auditors_amb)

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió ambiental segons els requisits de les normes ISO 14001 i el reglament EMAS i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2011.