UNE 179007: Sistema de qualitat en laboratoris de reproducció assistida
(une179007)

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar un sistema de gestió de la qualitat en laboratoris de reproducció assistida d’acord amb la nova norma UNE 179007:2013 i capacitar-los per aplicar-la i integrar-la amb la UNE-EN ISO 9001:2008.