Tècnic en gestió de qualitat [50h-modalitat mixta]
(TGQ)

Facilitar als participants una visió àmplia del sistemes de gestió de la qualitat més
avançats i sol·licitats per les organitzacions tant industrials com de serveis.
S’aborden les principals eines i tècniques de millora contínua.