Reciclatge de comandaments intermedis [50h-modalitat mixta]
(Reciclatge comandaments)

Facilitar als participants una visió àmplia de les eines de lideratge i dels sistemes de gestió
més avançats per a motivar i dinamitzar a les persones que treballen en les organitzacions i
promoure la millora continua i la productivitat. Desenvolupar tècniques i habilitats per
formar i dirigir equips de treball