ISO 14001:2015 Canvis i eines per implantar-los
(14001_2015_canvis)

Explicar els principals canvis de la nova versió de la norma ISO 14001:2015, que
incorpora modificacions significatives respecte a la versió anterior. Facilitar eines per
la implantació dels nous requisits contemplats a la norma.